محمد بهرام
خشونت خانوادگى از منظر قرآن کریم(2)
انواع خشونت خشونت خانوادگى شکل‏هاى متفاوتى دارد. الف: خشونت جسمى در این خشونت جسم قربانى آسیب مى‏بیند. خشونت جسمى خود به دو نوع تقسیم مى‏شود: الف: خشونتى که به مرگ خشونت دیده مى‏انجامد. ب: خشونتى که قربانى خشونت را مجروح و یا مصدوم مى‏سازد و یا خشونت دیده احساس درد مى‏کند، هر چند این درد خفیف باشد. نظر …
خشونت خانوادگى از منظر قرآن کریم(1)
حسادت، باورهاى ناروا، مشکلات اقتصادى، بيمارى، بدآموزى، بدگمانى، کبر و خودبينى، حب دنيا، شهوت، خستگى، از عوامل اصلى خشونت در آيات وحى معرفى شده‏اند. والدين در مديريت خشم بايد نيکو رفتارى کنند. روحيه اعضاى خانواده را بشناسند، از قربانى خشونت حمايت کنند و با خشونت‏گر برخورد کنند و ايجاد مهر و محبت در ميا…