محسن امین
محسن امین
فقیه ومحدث قرن ۱۴ ق . محسن بن عبدالکریم عاملی ، خاستگاه اولیۀ خاندان اوحله درعراق بود ، اما یکی از اجداد او (احتمالاً سید حیدر، نیای بزرگ وی) به دعوت شیعیان لبنان برای ارشاد و مرجعیت به جبل عامل رفت وهمان جا ماند و گویا مقبرۀ او در آن جاست و محل زیارت زائران است و تاریخ لوح آن ۱۱۷۵ ق است. به این ترتیب ، خاست…