مبلغان
دوران فطرت و برخورداري جامعه بشرى از هدايت الهى
 منظور از دوران فترت وبرخورداري جامعه بشرى از هدايت الهى خداى متعال در آيه 19 سوره «مائده» به مسأله فترت رسل اشاره نموده مى فرمايد: «اى اهل كتاب و اى يهود و نصارى پيامبر ما به سوى شما آمد تا در عصرى كه ميان پيامبران الهى فترت و فاصله اى واقع شده، حقايق را براى شما بيان مى كند، مبادا بگوئيد از طرف خدا …