مادّى بودن
خداوند دارى يک نيرو
آيا اين که مى گويند: "خداوند نيروى عظيمى است که همه جا هست و ناديدنى است و خالق همه موجودات است" صحيح است يا خير؟ جواب: تعبير نيرو درباره خدا هرگز صحيح نيست، زيرا گاهى ممكن است با نيروهاى جهان طبيعت اشتباه شود، خداوند يك وجود لايتناهى از جميع جهات است كه در همه جا بوده و هست و صفاتى مانند صفات م…