لیله المبیت
لیله المبیت
اشاره: خوابیدن حضرت علی علیه السلام در جای پیامبر اجماعی است ابن ابی الحدید از ابو جعفر اسکافی نقل می کند که خوابیدن امیرالمومنین علیه السلام در جای پیامبر صلی الله علیه وآله به صورت متواتر ثابت شده است، فرقی بین این واقعه و بین وقائعی که در قرآن ذکر شده است وجود ندارد، این واقعه(قرار گرفتن علی عل…