لباس شهرت
پوشش‌هاى رنگى از منظر دین
پژوهش در بحث «زیبایى‌شناسى پوشش از منظر اسلام» یکى از بایسته‌هاى به حق دنیاى دین‌پژوهى است که امید است دین‌پژوهان حوزوى و دانشگاهى ما در آینده، در مسیر آن گام نهند و در این عرصه به تولید و توسعه بپردازند. مقاله زیر، به گوشه‌اى از این جنبه مغفول و بایسته در عرصه دین‌شناسى انگشت مى‌گذارد و در قلمرو آن…
چگونگى پوشش مسلمانان‏
پوشش، شاهکار خلقت‏ یکى از شاهکارهاى آفرینش، مسئله پوشش است که همه گیاهان و جانداران از آن برخوردارند. این پوشش در مورد نباتات و محصولات آن، بیشتر به منظور محافظت در برابر صدمات بیرونى و در مورد حیوانات علاوه بر آن براى نگه‏دارى آنها در برابر سرما و گرماى شدید است. افزون بر آنچه یاد شد، پوشش موجودات صحنه‏‌اى…