كنت‌ دوگوبينو
از بابي گري تا بهايي گري
کلب صهیون از سوی‌ دیگر بر مردم‌ ساده‌ دل‌ كه‌ در پیرامون‌ قلعه‌ زندگی‌ می‌كردند، به‌ جرم‌ هجوم‌ آورده‌ به‌ قتل‌ و غارت‌ ایشان‌ می‌پرداختند، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ یكی‌ از بابیان‌ می‌نویسد: ؛ و چنین‌ می‌پنداشتند كه‌ یاران‌ مهدی‌ موعودند و به‌ زودی‌ جهان‌ را در تسخیر خود خواهند گرفت‌ و بر شرق‌ و غرب‌ فرمان…