كارآمدی خانواده
اثربخشی رعايت آموزه‌های اخلاق اسلامی در كارآمدی خانواده
اين پژوهش با رويكرد تحليلي و توصيفي و با هدف شناسايي آموزه‌هاي اخلاق اسلامي تدوين يافته است كه عمل به آنها موجب تقويت، استحكام و كارآمدي خانواده مي‌شود. در اين نوشتار، آموزه‌هاي اخلاقي خانواده از آيات و روايات مربوط به خانواده استخراج و مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه، در منابع ديني…