قيام امام حسين (ع)
قيام امام حسين (ع)
پاسخ به شبهات عزادارى براى امام حسين (ع) (11) سوال اول: به جز ابن تيميه در ميان علماى اهل تسنن چه کسانى تحليل غير منصفانه از قيام امام حسين (ع) کردند و يا يزيد را نيز مسئول ندانستند و يا لعن بر يزيد را جائز ندانستند؟ و سؤال دوم من اينکه عقيده ابن تيميه در مورد حجاج بن يوسف ثقفى و ديگر خلفاى اموى که…