قسر اكثري
براهين فلسفى و اثبات ضرورت حكومت عدل جهانى
آيا از راه براهين فلسفى مى توان ضرورت حكومت عدل جهانى را به اثبات رساند؟ پاسخ: فلاسفه اسلامى «قسر دائم» و«قسر اكثري» را در عالم طبيعت محال وامرى نشدنى مى دانند. مقصود از «قسر دائم» آن است كه حقيقتى از حقايق هستى در دوره روزگارش از خواسته طبيعى خود محروم باشد. مثلاً آتش هيچ گاه حرارت نداشته باشد يا …