قريب الوقوع
ورود مسلم بن عقيل(ع) به كوفه5 شوال
 5 شوال سال60 هجرى قمرى پس از دعوت كوفيان از امام حسين(علیه السلام) و ارسال نامه هاى بى شمار براى وى و درخواست از آن حضرت جهت رفتن به كوفه و بر عهده گرفتن رهبرى قيام بر ضد يزيد بن معاويه، آن حضرت، پسرعمو يش مسلم بن عقيل(علیه السلام) را با نامه اى به سوى كوفيان اعزام كرد. مسلم بن عقيل(علیه السلام) در…