قرآن مبين
تأثيرات عميق گوستاو فلوبل و ژول لابوم بر فهرست نگارى قرآنى
(… ديگر از كتب مفيد آنان (خاورشناسان) فهرستى است كه مستشرق فرانسوى موسوم به ژول لابوم براى مطالب قرآن ساخته (است). آيت اللّه ابوالحسن شعرانى 1. مقدمه پس از جمع آورى قرآن در عصر نزول و وحدت بخشيدن به نسخه هاى قرآن پس از رحلت رسول اللّه(ص)، تلاش هاى علمى درباره قرآن، سير و مراحل مختلفى را طى كرده است.…