فواید صبحانه
آموزش کودک از صبحانه شروع مى شود نه از زنگ مدرسه!
طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت *( W.H.O ) سلامتى عبارت است از رفاه و آسايش جسمى ، روانى و اجتماعى ، و تنها به عدم بيمارى يا معلوليت گفته نمى شود . تغذيه نقش مهمى در سلامتى بدن دارد، چرا که تغذيه براى رشد و نمو ، ترميم سلول هاى از دست رفته ، فعاليت منظم بدن ، فعال کردن دستگاه ايمنى ، گلبول سازى و تمام ا…