فمنیسم
سيماى زن در خطاب‏هاى قرآن
 حميد پارسانيا 1 چكيده موج سوم فمنيسم تحت تأثير انديشه هاى پست مدرن، علم را به ساختار زبانى و در نهايت، به عنصر جنسيت ارجاع مى دهد و معتقد است كه غلبه مرد، علم و همچنين زبانى مردانه به دنبال آورده است. بر اساس اين ديدگاه، قرآن نيز كه به زبان عربى نازل شده است، هويتى مذكر دارد. اما واقع آن است كه قر…
تجدد زدگى زنان ايران
 فاطمه رجبى مسائل پيرامونى «زن» در مقاطع مختلف، جامعه اسلامى را با بحث‏هاى جدال‏آفرين، اضطراب و تنش روبه‏رو كرده است. در هر يك از مراحل مذكور، غلبه آموزه‏هاى ليبرالى، قابل لحاظ بوده و قشر زن را به ناكجا آباد سوق داده است. آن‏چه هرگز بدان پرداخته نشده، اين است كه آيا دل‏نگرانى انديشمندان ليبرال و روشنفكران …