فلسفه خودشناسی
فلسفه خودشناسی از دیدگاه در اسلام
 دلا غافل ز سبحانی چه حاصل       اسیر نفس و شـیطانی چه حاصل بود قدر تو افزون از ملائـک            تو قدر خود نمی دانی چه حاصل مقدمه ضرورت خودشناسی در مکاتب مادی و غیر مادی مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. در مکاتب مادی خودشناسی از آن حیث مورد توجه قرار گرفته که انسان بتواند استعدادهای بالفعل و بالقوه…