فلاسفه اسلامی
فلاسفه اسلامى و نیاز بشر به دین
  اشاره: اینکه بشر به دین آسمانی نیاز دارد آراء مختلفی در این رابطه طرح شده است. برخی بشر را بی نیاز از دین می دانند و دلایلی را که در این رابطه القا می کنند بیشتر بر اساس انکار حقایق و و نیازهای معنوی و فطری انسان است. درباره نیاز بشر به دین دلایلی زیادی ارائه شده است. در این رستا فلاسفه اسلامی نیز ب…
برهان امکان و وجوب
 برهان امکان و وجوب که گاهى به اختصار از آن به برهان امکان تعبیر می‎شود، یکى از استوارترین براهین عقلى بر اثبات وجود خداوند است. این برهان در میان فلاسفه اسلامى از جایگاه بلندى برخوردار است، و به عنوان طریق فلاسفه در اثبات وجود خداوند یاد می‎شود. تقریر روشن این برهان به ابن سینا (متوفاى ۴۳۷ هجرى) باز می‎گرد…