نوشته‌ها

مصرف زکات

چکیده زکاتی که در دین اسلام از فروع دین است و پرداخت آن با وجود شرایط خاص واجب می گردد، در موارد خاص مصرف می شود. این موارد نیز در قرآن کریم بیان شده اند. پس کسانی خاصی مستحق گرفتن زکات هستند. در این مقاله بیان شده که هشت طایفه مستحق زکات هستد  و در ضمن یان و تعریف این هشت طایفه به این موارد  پرداخته شده اس…