فضیلت هاى انسانى
نمونه اى از روشهاى تربيتى قرآن
رجب  شرف اللهى قرآن كريم كتاب انسان سازى است. اين بحر بيكران علم و معرفت و كتاب جاويد حضرت حق تعالى، سرشار از روشهاى متعدد تربيتى براى كمال انسان است. در نوشته حاضر، نويسنده كوشيده است به نمونه هايى از روشهاى تربيتى قرآن كريم، اشاره داشته باشد. اينك مطلب را باهم ازنظر مى گذرانيم. مفهوم تربيت تربيت به معناى پ…