فضائل اهل بیت
فضائل اهل بیت در اشعار اوحدی مراغه ای
اوحدى مراغه اى اوحدى مراغه اى (متوفاى 738 هـ  . ق) كه نامش اوحدالدين و تخلص شعرى اش اوحدى است. از شعراى عرفان مشرب و پرآوازه نيمه اول سده هشتم و از مريدان عارف بزرگوار شيخ اوحد الدين كرمانى به شمار مى رفته است. ميركمال الدين حسين طبسى گازرگاهى در مجالس العشّاق خود نگاشته است: ]مطلع جهان شيخ اوحدى، از م…