فرزند دختر
فرزند دختر از منظر قرآن
 بشرى بهشتى در نظر مؤمنان به دین اسلام، دختر و پسر با هم تفاوتی ندارند. هر دو نعمت و حسنه ای هستند كه خداوند متعال برای تداوم نسل بشر و تشكیل خانواده و عشق ورزی به پدر و مادر داده می شود. اما در نظر كفار و مشركان، فرزند دختر مطلوب و قابل مقایسه با پسر نبوده و نیست. در این مقاله نویسنده كوشیده است ك…