فرزانه ثابتان
بازى و شكوفايى كودكان
فرزانه ثابتان بازي آنگونه فعاليتى است كه توام با سرخوشى و لذات باشد . بازي ، همان مفهوم كار ، در رده سنى كودكان و نوجوانان است . هر چه سن بالاتر مى رود . انگيزه اشتغال رنگ كمترى از تمايل به سرخوشى و شادمانى هيجانى دارد و بيشتر به بصيرت و نگرشى عميق تر و همه جانبه تر از هستى انسان مى گرايد . در حقيقت …