فردوسی
آنکلساریا، بهرام گور
بهرام گور آنکلساریا از ایران شناسان مشهور هند و متخصّص در زبان و ادبیّات ایران باستان و از پارسیان مقیم هندوستان بوده که در ۱۸۷۷ در آنکلساریا از توابع کجرات به دنیا آمده و پس از ۶۵ سال عمر در نوامبر ۱۹۴۲ در بمبئى در گذشته است . وى پسر تهمورس دینشاه بود که در سن ۶۵ سالگى از جهان در گذشت . تهمورس از دانش…
فردوسى طوسى
حکیم ابوالقاسم فردوسى (متوفاى ۴۱۶ هـ . ق) بزرگ ترین شاعر حماسه سراى ایران، بلکه جهان است و شاهنامه این سخنور توانا یکى از متون متین و منابع وزین و گران سنگ ادب پارسى است و اهل لغت در معانى واژه ها به ابیاتى از این اثر ماندگار استناد مى کنند. فردوسى براى آفرینش شاهنامه به مدت سى سال زحمت کشید، و تنها آرز…