غمهاى زينب (سلام الله عليها)
زينب كبرى (س) اسوه فضائل (2)
احترام امام حسين (عليه السلام) به زينب در اخبار آمده كه هر گاه حضرت زينب به ديدار برادرش امام حسين (عليه السلام) مى آمد، حضرت به احترام او جلو پايش حركت مى كرد و سر پا مى ايستاد و او را در جاى خود مى نشاند به راستى كه اين خود مقام عظيمى است كه آن حضرت در نزد برادرش داشت ، همان گونه كه او امين و امان…