عوام فریبی
شیوه دستیابی به تاریخ اهل بیت (علیهم السلام)
یکی از محققان معاصر می‌گوید: «در پذیرفتن روایت‏‌‌های تاریخی قرن اول و دوم هجری باید تردید کرد، مگر آنجا که قرینه‏‌‌های قطعی یا اطمینان بخشی آن را تایید کند؛ زیرا در آن سال ها، مانند هر عصر، تهمت و افترا کاری رایج و جعل حدیث یا تخلیط و تدلیس در متن آن وسیله‌ای موثر برای پیشبرد کارها بوده است». شیوه دس…