عوامل بیرونى
روش مطالعه و پژوهش(2)
 براى بر طرف كردن هر يك مى توان كار خاصّى انجام داد. براى رفع نگرانى يا بر طرف كردن غصّه يا سامان بخشيدن به كارهاى محوله و ... بايد كارى كرد كه ذهن، از آن جهت مشغوليتى نداشته باشد؛ هر كس به فراخور مسأله مورد ابتلايش. اگر به هيچ وجه نتوانست بر آن عوامل غلبه كند، بهتر است مطالعه را قطع كند تا آمادگى فكرى لاز…