عواقب منفی طلاق
زنان و ترس
 زن موجودي است لطيف که در کشاکش زندگي به اجبار مبارزه سختي را پذيرفته است، نبردي براي زيستن و زن بودن. در اين ميان گاه لطافت خود را با ضعف اشتباه گرفته و براي خود ترس هايي مي سازد تا شايد اندکي از بار سنگين زندگي اش سبک تر گردد. در اين مطلب سعي شده تا به بررسي مقوله «ترس» در زنان و چگونگي مقابله با آن پ…