عنصری
عنصرى بلخى.
اشاره:  ابوالقاسم حسن بن احمد عنصرى بزرگ ترین قصیده پرداز و مدح سراى قرن پنجم بلکه زبان پارسى است و تا کنون بدین پایه و مایه در جَزالت لفظ و رشاقت سبک، هیچ یک از شعراى قصیده سرا با کثرت عدّه و توجّه به معارضه نتوانسته اند قصیده اى انشاء کنند، اگر از عهده لفظ برآمدند گِرد معنى نشدند، و اگر حتى معنى …