نوشته‌ها

فرق بین حج عمره با حج تمتع

اشاره بین عمره و حج تمتع تفاوتهایی وجود دارد. عمره هم بر دو نوع است یکی عمره مفرده و دیگری عمره ای که قبل از حج تمتع انجام می شود. عمره و حج د امور مختلف با عهم تفاوت دارند که در این مقاله به این تفاوتها اشاره شده است.       به طور اجمال تفاوتهای بین عمره مفرده با عمره تمتع از …

اسرار تقصیر

چکیده مراسم حج دارای اعمالی است که انجام آنها از سوی شارع مقدس واجب شده است. این اعمال در جاها و زمانهای خاصی انجام می گیرد. یکی از این اعمال تقصیر است که در زمان خاصی باید حجاج انجام دهند. در این مقاله به صورت اجمال به این مسئله پرداخته شده است.       «تقصیر»؛ یعنی کوتاه نمودن مقد…