على اصغر رضواني
ايمان ابو طالب (ع)
 شيعه اماميه معتقد به ايمان و اسلام ابوطالب پدر امام علي(ع) است، با توجه به شواهد تاريخى در فوت وى در حال شرك و عدم درك اسلام، دليل شيعه بر اين امر چيست؟ پاسخ: اگر يك دهم گواه هايى كه بر ايمان و اسلام «ابوطالب» داريم، درباره فرد ديگرى ـ دور از مسائل سياسى ـ داشتيم، به اتفاق شيعه و سنى اسلام و ايمان ا…
شرط عصمت در مقام رسالت و امامت
باتوجه به شرط عصمت در مقام رسالت و امامت از نظرگاه شيعه، اين امر چگونه توجيه پذير است؟ آيا اصلاً دست يافتن به مقام عصمت ممكن و عملى است؟ پاسخ: عصمت در لغت عصمت در لغت به معناى مصونيت و نگهدارى و منع به كار رفته است. فيروزآبادى مي گويد: عصم يعصم يعنى اكتساب كرد، منع كرد، نگه دارى نمود... و عصمت …