نوشته‌ها

موضع تشیع در انتقال فلسفه یونانى (در نهضت ترجمه)

آیا انتقال و علوم و فرهنگ یونان به جهان اسلام، راه طبیعى مانند «مجاورت فرهنگى‌» داشته یا در این نقل و انتقال، قصد و غرضى در کار بوده است؟ قطعا فلسفه یکى از انواع و صورت‌هاى تفکر است نه این که تفکر منحصر به فلسفه باشد البته در تاریخ اندیشه، این روش تفکر در یونان به وضع چشم‌گیرى وجود داشته و غالب بوده است و یون…