علم غيب امام
تنافى علم غيب امام معصوم با نوشيدن سم از دست همسر
پرسش: چگونه علم امام به غيب با اينکه ايشان به دست همسرشان مسموم شوند، تنافى ندارد؟ پاسخ: شيعه اماميه «دوازده امامي» معتقد است امامت منصب الهى جهت جانشينى رسول خدا صلى الله عليه و آله در امر هدايت بشر «غير از وحي» است لذا امام نيز بايد تمام خصوصيات پيامبر صلى الله عليه و آله مانند عصمت، علم لدنى کمال…