علمی ومعنوی
گسترش تشیع در ایران
هر فرایند فرهنگی همچون فرایندهای اجتماعی و سیاسی، در سیر تحول خود، با عوامل شتاب دهنده یا کاهنده روبرو می شود که تأثیر محسوس و گاه شگرفی در پیش رفت یا پس رفت فرایند مورد اشاره به همراه دارد. بی شک باید حضور امام رضا (علیه السلام) را در نیشابور نقطه عطفی در تاریخ تشیّع این منطقه (و به دنبال آن در ایران)…
میرزا صادق مجتهد تبریزى (ره)
اشاره: در سال ۱۲۷۴ ه.ق در شهر تبریز در خانواده‏اى روحانى کودکى پا به عرصه وجود گذاشت و صادق نامیده شد . پدر وى میرزا محمد آقا معروف به مجتهد ،خود صاحب کمال و عالمى فرزانه بود و در خطه آذربایجان نام آور و به علم و فضل شهرت داشت. صادق در دامن چنین خانواده‏اى سنین کودکیش سپرى شد و روز به روز رشد کرد. وى د…