عقید مادی
نديدن خدا دليلى بر نبودن او نيست
 خوشبختانه علوم مادّى با طرح مسائلى ـ كه بهترين ابزار براى نفى عقيده مادّى گرى و الحاد است ـ گور خود را با دست خود كنده است. شايد در گذشته يك دانشمند مى توانست بگويد: آنچه را كه حواس درك نكرده، قبول ندارم، امّا امروزه بر اثر پيشرفت علوم ثابت شده است كه: موجوداتى كه در عالم، قابل احساس نيستند به مراتب از…