عقيده شيعى
بداء در عقيده شيعى
بداء در عقيده شيعى بداء در عقيده شيعى به چه معناست ؟ و آيا دليلى بر اثبات اين اعتقاد ، در كتب اهل سنت يافت مي‌شود ؟ حقيقة بداء در عقائد شيعه برخى تصور كرده اند كه مراد از بداء آن است كه چيزى بر خدواند متعال مخفى و پنهان بوده و سپس آشكار و معلوم مى شود و با توجه به آيات قرآنى و روايات معصومين عليهم…