عقل و طبيعت
اروپا و اسلام ؛ تاريخي از سوء تفاهم
اين كتاب در چارچوب تلاش شماري از متفكران و نويسندگان غربي براي تحقيق در روابط تاريخي ميان اسلام و غرب مي گنجد و هدف از آن روشن ساختن عوامل سوء تفاهم ميان مسلمانان و اروپاييان براي رسيدن به فهمي بهتر از اين مرحله تاريخي است كه برخي صاحب نظران آن را نقطه اوج نگراني غرب از گسترش اسلام و جنبش هاي اسلامي و به ويژه پس …