عفت و شجاعت
مراد از اخلاق الله
اخلاق الله از امام معصوم ـ علیه السلام ـ رسیده است: «تخلقوا باخلاق الله». یعنی متخلق به اخلاق خداشوید. برای اینکه مراد از اخلاق الله روشن شود مطالب زیر قابل توجه است: «تخلقوا» یعنی «ایجاد کنید درخود» «بیارایید خودتان را»(۱) به اخلاق الهی. کلمه «اخلاق» جمع «خلق» می باشد که در لغت به معنای «فطرت، سرشت و طبع» آمده ا…