عصر تکنولوژی
معراج پيامبر (ص) در ديدگاه عقل و وحى و آثار تربيتى آن
مقدمه بحث از واقعة شگفت انگيز و محيرالعقول معراج پيامبر اعظم (صلى الله عليه و آله) از جمله مباحث جنجال برانگيزى به شمار مي آيد كه از ديرباز تاكنون، بر سر زبان و قلم دوست و دشمن جريان داشته است. برخي از انديشمندان و مفسران به فراخور بضاعت و توان علمى خود، در اين زمينه مطالبى را به رشتة تحرير درآورده و …