عصر ارتباطات
با یکدیگر رو راست باشیم
امروزه به یمن ارتباطات، رازهای ناگفته بسیار به داشته‌ها تبدیل می‌شوند. راه‌های سخت و دشوار همواره پیمودنی است، ولی به هر حال خالی از لطف نیست بد نیست در عصر پر شتاب و الکترونیکی امروز که به سرعت در موج و نقطه سیر می‌کند به ارتباط مستقیم با انسان‌ها، به احساسات و مسایل مهم انسانی هم توجه کافی داشته …
دين و بحران هويت جوانان
 مهدى خيراللهى * مقدمه بحران هويت از مقولات مهم در عصر جديد و مورد تأکيد در دهه‏ هاى اخير در سراسر جهان است و در سطح جهان و کشورهاى گوناگون با رويکردهاى متفاوت مورد بحث و کاوش‏هاى فراوان قرار گرفته و مقالات متعددى در اين باره به نگارش در آمده است. چالش بحران هويت هم بعد روان شناختى و فردى دارد و هم ب…