عرفی شیرازی
جمال الدین سیدمحمّد عرفى شیرازى
جمال الدین سیدمحمّد عرفى شیرازى (متوفاى ۹۹۹ هـ  . ق) از سخنوران نازکْ اندیشه و رنگین طبع دوره صفوى است که به خاطر عدم اقبالى که پادشاهان صفوى به امر شعر و ادب نشان مى دادند مانند بسیارى از سخنوران همعصر خود، از شیراز ـ زادگاه خود ـ رهسپار هند شد و به دربار جلال الدین اکبر شاه هندى (۹۶۳ ـ ۱۰۱۴هـ  . ق) راه یافت …