نوشته‌ها

عرفان کیهانی (حلقه) عرفان کاذب

اشاره: درسالهای اخیر عرفانهای و مکاتب معنوی گوناگون در دنیا ظهور پیدا کرده اند. با توجه به اینکه مردم از مادیات خسته شده و راهی برای نجات و آرامش خود می یابند، این فرقه ها به راحتی در میان نفوذ کرده است. از سوی انسانهای سودجو و خود پرست عرفانهای نوظهور هم در غرب و هم در شرق به همین دلیل گسترش پیدا کر…