عبدالله جوادى آملى
چهار زن نمونه و الگو
آيت الله عبدالله جوادى آملى  اگر انسان وارسته شد می تواند الگوی دیگر انسانها قرار گیرد. اگر مرد باشد الگوی مردم است نه مردان، واگر زن باشد باز الگوی مردم است نه زنان. اين مطلب را قرآن كريم به صورت صريح روشن كرده وچهار زن را به عنوان زن نمونه (دو نمونه خوب ودو نمونه بد) ذكر میكند. زن، چه بد وچه خوب نمونه…