عبدالله بن سليمان نوفلى
منشور نامه از امام صادق (ع) در قالب بخشنامه
 در حكومت دينى، هم قانون بايد مصون باشد و هم كارگزاران نظام. اگر كارگزاران نظام، عادل باشند، قانون را از وجود كسبى و لفظى به عينى و خارجى مبدل مى كند. و وجود عينى و خارجى قانون است كه شكل نظام دينى را حل مى كند، نه وجود ذهنى و لفظى. اگر در نظام دينى، مشكلات هست كه هست; بايد ديد مشكل چيست و از آن كيست؟…