عبدالسلام بن صالح
عبدالسلام بن صالح (اباصلت هروى)(ره)
اباصلت يكى از اصحاب خاص على بن موسى الرضا (عليه السلام)و خادم و محرم اسرار آن حضرت بود. در اين مقاله با سيماى تابناك او آشنامى شويم. گرچه بازسازى چهره ى او پس از هزار و دويست سال كارآسانى نيست . تولد جد اعلاى عبدالسلام در هرات زندگى مى كرد. وى در يكى از جنگها اسير و به حجاز برده شد و برده عبدالرحمان بن جن…