نوشته‌ها

فاطمه (س) شکوفه رسالت

 سال پنجم بعثت(۱) است و تقدیر دست اندرکار اعجازى بزرگ تا نمونه اى متعالى از شخصیت زن را رقم زند و مسیر فرداهاى تاریخ او را ترسیم کند. او همان پدیده شگفت آفرینش و کوثر قرآن فاطمه صدّیقه است. در ادیان بزرگ الهى، الگوهایى معنوى و قدسى ظهور یافته اند و ستاره هاى درخشان همیشه تاریخ گشته اند. قرآن کریم از آسی…