ضرورت معاد
ايمان مستقل به معاد
 ايمان مستقل به معاد، ملاک اصول دين بودن آن است چرا اسلام معاد را از اصول دين قرار داده اند ولى ساير ضروريات را از اصول دين قرار نداده چون خيلى اشخاص اين سؤال را مى کنند، مى گويند شهادتين که انسان به آن مسلمان مى شود دو چيز بيشتر نيست: " اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله ". ديگر چرا مس…
ضرورت معاد
مساله معاد از دو راه قابل اثبات است نخست از راه عقلى مانند برهان حكمت و عدالت دوم راه نقلى مانند آيات در مورد معاد اينك هر دو راه را بررسى مى كنيم: دلايل عقلى معاد . 1ـ برهان حكمت براساس اينكه خداوند حكيم است آفرينش الهى بيهوده و بى هدف نيست بلكه محبت به خير و كمال كه عين ذات الهى است بالاصاله به خود ذات …