صیحه
برچیده شدن دنیا بر اثر صیحه دنیوى در قیامت
در هنگام ظهور قیامت صَعْقَه که بر مردم زده میشود و بناى دنیا برچیده میشود و دنیا مضمحل میگردد، آنرا نفخ در صور نمى گویند؛ بلکه در بعضى از آیات قرآن به صَیْحَه تعبیر شده است ولیکن نه صیحه برزخی: «إِن کَانَتْ إِلاَّ صَیْحَهً وَ ' حِدَهً فَإِذَا هُمْ خَـ'مِدُونَ؛ براى برچیدن اساس دنیا غیر از یک صیحه چیز …