نوشته‌ها

ابتکارات صدر المتالهین و برخى فیلسوفان متاخر در حل معماى شناخت

مسئله چگونگى امکان پذیر بودن معرفت همواره از مهم ترین مسائل فلسفى درباره معرفت  بوده است که از دیرباز فیلسوفان بدان توجه کرده و راه  حل هاى متفاوتى براى آن ارائه داده اند . فیلسوفان مسلمان نیز در بحث وجود ذهنى تلاش کرده اند تا ضمن تعریف علم به تمثل حقیقت شى ء یا حضور ماهیت شى ء در نزد مدرک، چگونگى مط…