صداقت و راستی
صداقت و راستى
اشاره: صداقت و راستی از خصوصیات عالی اخلاق انسانی است که در آموزه های اسلامی از زمینه های اساسی ارجمندی و نیک بختی انسان شناخته شده است. صداقت و راستی از فضایل انسانی است که مایه ارزش گذاری است. در این مقاله درباره این فضیلت انسانی مطالبی بر محور احادیث بیان شده است.   پیشوای صادقان و مولای متق…