صابر تبریزی
صابر ترمذى
ادیب صابر ترمذى (متوفاى ۵۳۸ هـ  . ق) ملقّب به شهاب الدین از شعراى چیره دست سده ششم به شمار مى رود که بیشتر عمر خود را در مرو و بلخ و خوارزم سپرى کرده است. وى از شعراى دربار سلطان سنجر سلجوقى (۵۱۱ ـ۵۵۲هـ . ق) به شمار مى رفته و با انورى ابیوردى، مسعود سعد سلمان، عبدالواسع جبلّى، حکیم سنایى غزنوى، امیر معز…