شیخ جعفر
شیخ جعفر شوشترى
ولادت و خاندان ۱۲۲۰ - ۱۳۰۳ شیخ جعفر به سال ۱۲۲۰ه‍.ق در شوشتر متولد شد و پس از دوران کودکى و خواندن مقدمات و ادبیات به نجف اشرف مهاجرت کرده و در اوائل با علامه شیخ محمد حسن آل یاسین شاگرد سید عبدالله شُبّر بوده و شرح مختصر عضدى را نزد شیخ اسماعیل کاظمى خوانده و در سنه ۱۲۴۶ه‍.ق از ترس وَبا به شوشتر پناهند…